Klachtenregeling

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op school, de school van uw kind. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden.

Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkenen om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie.

Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de voorzitter van het College van Bestuur van De Vier Windstreken. U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon is Albert van der Zalm. U kunt contact opnemen door te bellen naar 06-23814297 of te mailen naar info@albertvanderzalm.nl 
Wilt u meer weten over Albert van der Zalm, zie Voorstellen Extern vertrouwenspersoon.

Op grond van de klachtenregeling staat het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), waarbij De Vier Windstreken is aangesloten. Het beleid van de GCBO is er evenwel op gericht dat klachten binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. Daarom verwijzen de GCBO zaken die nog niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug, om te bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen.

Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan nemen de GCBO de klacht uiteraard in behandeling. Gelet op dit beleid geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en – als dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst – de zaak voor te leggen aan de voorzitter van het College van Bestuur van De Vier Windstreken.

Contactgegevens GCBO: 
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl 
tel. 070-3861697
info@gcbo.nl