Medezeggenschap

Medezeggenschap

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en leerkrachten. De functie van de MR is het meedenken en meebeslissen over onderwijsinhoudelijke onderwerpen, het financieel beleid en organisatorische zaken. Voor onderwerpen die verder gaan dan alleen de school is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht.

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) komen de belangen van ouders en medewerkers op stichtingsniveau samen. De bestuurder is adviseur van de GMR.
De GMR heeft over diverse onderwerpen met bovenschools belang, zoals het Bestuursformatieplan, instemmings- of adviesbevoegdheid en krijgt van het College van Bestuur (CvB) informatie over diverse beleidsonderwerpen.

De GMR bestaat uit ouders en medewerkers, elke school heeft een vertegenwoordiger afgevaardigd naar de GMR. De GMR van D4W werkt vanuit goede relaties met het CvB en de Raad van Toezicht mee aan verbetering van het onderwijs en de D4W organisatie. De GMR vergadert zo’n 8-9 keer per jaar.

De GMR vergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij er vertrouwelijke onderwerpen op de agenda staan. Er wordt vergaderd op het Bestuursbureau van D4W (Nieuwe Gouwe Westzijde 1 in Gouda).

De voorzitter van de GMR is Christa Domburg. U kunt de GMR bereiken via het e-mailadres gmr@d4w.nl.