Samen gericht
op de toekomst

Samen gericht op de toekomst

Het onderwijs staat voor een grote opgave, gezien de ontwikkelingen die zo snel gaan. Denk alleen al aan de sterke groei van digitale mogelijkheden. Naast ontwikkelingen in het onderwijs hebben we ook met maatschappelijke veranderingen, die invloed hebben op de school en de ontwikkeling van de kinderen, te maken. Zaken als polarisatie,
klimaatproblematiek, toenemende mondiale conflicten – die zorgen voor een toename van kinderen die als vluchteling in onze regio komen wonen – en de grote tekorten op de arbeidsmarkt. Door deze complexe ontwikkelingen is het nodig om beredeneerde keuzes te maken in het aanbod en de begeleiding van de kinderen en medewerkers. Hier ligt een duidelijke relatie met burgerschap en onze christelijke identiteit.
Actief burgerschap is de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de samenleving en daaraan een actieve bijdrage te leveren. We leren kinderen om zich te oriënteren op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.

Geen enkele school ontkomt aan een enorme veranderopgave. Ontwikkeling
en verbreding van het onderwijs, doorgaande leerlijnen, verbreding naar een
nauwe samenwerking met jeugdzorg en kinderopvang staan voorop.

We begeleiden onze leerlingen tot creatieve en kritische
volwassenen om die veranderende toekomst aan te kunnen. De toekomst is onzeker:
we weten niet wat volwassenen over twintig jaar nodig hebben en welke beroepen
er dan zijn. Wat we wel weten, is dat informatie verwerken, veerkracht,
creativiteit, inventiviteit, een kritische houding en oog voor elkaar hebben
belangrijk zullen zijn.

Wij vinden dat onze opbrengsten, gericht op de toekomst, van
een hoog niveau moeten zijn. Basisvaardigheden in lezen, taal en rekenen en
burgerschap staan hierin centraal. Ons doel voor de komende vier jaar is dat
alle scholen leeropbrengsten hebben die bij de referentieniveaus minimaal boven
de signaleringswaarde uitkomen. Ons streefdoel is dat alle scholen boven het
landelijk gemiddelde uitkomen, passend bij de schoolweging. Het is ook belangrijk
dat kinderen voldoende creativiteit ontwikkelen en zich in ruime mate ontwikkelen
op het gebied van digitale geletterdheid.